Schenkingen / ANBI

De Koperen Koning

Het Raphaëlfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het RSINnr. is 816037772. Het emailadres is: info@raphaelfonds.nl .

In het bestuur hebben zitting: T. van Schie (voorzitter), P. Blomaard (secretaris/penningmeester), A. Boender, H. Buijs, R. Hardewijn en C. de Bruin.
Het Raphaëlfonds heeft geen medewerkers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen honorarium.

Beleid
In het beleid van het Raphaëlfonds staat de ondersteuning van activiteiten – met name activiteitencentra en werkplaatsen – centraal mede gelet op de nieuwe wet WMO. Verder is een speerpunt de antroposofische deskundigheidsbevordering van medewerkers en cliënten en desbetreffend onderzoek.
Zie ook het beleidsplan hieronder.

De balans
Het vermogen van het Raphaëlfonds bedraagt circa 2 miljoen euro, waarvan circa 1,5 miljoen euro is belegd. Op de balans staan twee panden en twee percelen grond. Voor de twee panden in eigendom is een onderhoudsvoorziening getroffen van 37.000 euro.

Ondersteunde Activiteiten en projecten 2016
– Een biologische bakkerij als sociaaltherapeutische werkplaats voor cliënten op de zorgboerderij Novalishoeve (filmpje)
– Een groen-opleiding voor cliënten op zorgboerderij de Noorderhoeve die toegeleid worden naar een baan
– Proefabonnementen op het tijdschrift Antroposofie Magazine voor medewerkers van de Raphaëlstichting

Zonnepanelen op zorgboerderij Dijkgatshoeve
– Zonnepanelen op het vernieuwde dak van de biologische zorgboerderij Dijkgatshoeve
– Stilteplaats met herdenkingsmonument op zorginstelling Midgard
– Her-/nieuwbouw van theeschenkerij/winkel ‘De Koperen Koning’ (Midgard)
– Easy-Bagger voor de werkplaats in korenmolen ’t Roode Hert (Fermento)
– Inrichting van het woonhuis voor cliënten van de antroposofische zorginstelling Tshistie Kloetshi in Rusland
– Film waarin muziekinstrumenten van de sociaaltherapeutische werkplaats Choroi wordt gepromoot.

Eerdere ondersteuning
In 2014 en 2015 zijn schenkingen verricht ten behoeve van:
– Euritmievoorstellingen en theatervoorstellingen voor cliënten.
– Symposium voor mensen met NAH.
– Publicatie voor medewerkers over waarden in de zorg.
– Publicatie over medische aspecten van de zorg.
– Werkproject voor cliënten met een verstandelijke beperking.
– Een Motomed (bewegingstrainer) voor verpleeghuisbewoners.
Schermafbeelding 2017-10-03 om 17.07.35
– Opleiding in antroposofische zorgmodules.
– Onderzoek naar best practices voor oude mensen met een verstandelijke beperking.
– Nieuwe werkplaats bij Croon en Bergh ten behoeve van biologische bloembollen (filmpje).
– Opleiding van medewerkers van diverse zorginstellingen tot fondswerver.

Beleidsplan 2017 – 2019

Het bestuur van stichting Raphaelfonds wil met haar actuele en vernieuwde beleid ook die cliënten ondersteunen die buiten de strikte Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen en bijvoorbeeld binnen de WMO onder de Gemeenten zijn komen te vallen en die tussen wal en schip dreigen te vallen. Verder is een speerpunt het bevorderen van de op de antroposofische visie gebaseerde methodiek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg vanuit de constatering dat desbetreffende kennis en kunde te wensen overlaat. Ook wil het bestuur extra projecten of activiteiten ondersteunen die gericht zijn op de deskundigheidsbevordering van cliënten.

Vanuit dit beleid ligt in 2017 het accent op:
– Bevorderen van werk- en woonprojecten in de gemeentelijke context van de WMO waaronder stimuleren van opleidingen op zorgboerderijen of werkplaatsen
– Bevorderen van deskundigheid op het gebied van specifiek antroposofische kennis en kunde
– Bevorderen van deskundigheidsbevordering van cliënten waaronder specifiek voor hen georganiseerde conferenties
– Ondersteunen van onderzoek en publicaties op het gebied van antroposofische gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Verder is het beleid voor 2017 erop gericht helderheid te scheppen over de erfpachtsituatie van de grond die het Fonds in eigendom heeft. Het beleid is er tevens op gericht om circa 2019 de twee panden in eigendom over te dragen aan de Raphaelstichting, tegen de actuele boekwaarde van dat moment; aangezien dit het karakter van een zo maximaal mogelijke schenking zal hebben blijft het Fonds afschrijven op de boekwaarde van deze panden.

Financiële verantwoording

Het jaar 2015 is door een minder goed beleggingsresultaat en bij gebrek aan andere bijzonder baten afgesloten met een negatief resultaat van – 24.000 euro. Er zijn in 2015 relatief veel schenkingen gedaan, namelijk 149.000 euro. Ook zijn een aantal meerjarige schenkingen toegezegd die in 2017 tot uitkering komen.

In 2016 is het exploitatieresultaat ook negatief (verwacht wordt een negatief resultaat van circa 1 ton) als gevolg van een toenemend aantal schenkingen. Daarmee neemt het eigen vermogen verder af.

Een deel van het vermogen (per ultimo 2015 ca. 75 %) is belegd. De beleggersportefeulle wordt beheerd door Triodos Private Banking. Het beleggingsbeleid is defensief met zo min mogelijk risico en zoveel mogelijk maatschappelijk rendement. Het totale vermogen bedraagt per ultimo 2015 2 miljoen euro. De voorzieningen bedragen 37.000 euro.

De jaarrekening 2015 is gecontroleerd door een onafhankelijke accountant van BDO. Het betreft een controleverklaring. De jaarrekening 2016 wordt in juni 2017 verwacht.

De jaarrekening kan worden opgevraagd via: info@raphaelfonds.nl of 072-509 90 00.